لطفا اطلاعات زیر را جهت ارسال و تایید واحد ثبت نام بطور کامل پر کنید

شماره کارت انجمن حمایت از بیماران زخم 6037691990408114 می باشد.

حق عضویت انجمن یکصد هزار تومان می باشد.


اضافه کردن مدارک تحصیلی

اضافه کردن مدارک تحصیلی

اضافه کردن مدارک مدیریت زخم

اضافه کردن مدارک مدیریت زخم

تصویر کارت ملی

تصویر کارت ملی

عکس 3در4

عکس 3در4

تصویر فیش واریزی

تصویر فیش واریزی